Øvrige skjema LofotFishing 2022

Frist for innsendelse av skjemaer er 01.02.22.

Bestillinger som kommer inn etter fastsatt tid vil bli belastet med et påslag.

Utstillerne må være nøye med utfylling av skjemaene.

Det er avgiftsfritak for leie av stand for utenlandsk regning. Avgiftsfritaket gjelder ikke for plakater, trykksaker o.l. samt varer og tjenester levert i Norge til bruk på standen.

Deadline for submitting order forms is February 1st 2022. Orders received after the deadline are subject to a markup.

Exhibitors are kindly requested to be accurate when filling in the forms.

Stand rent for foreign companies is excepted from duty. Exceotion from duty does not include posters, printed material, goods and services delivered in Norway for stand use.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

BESTILLING AV EKSTRA STANDSKILT / ORDER FOR EXTRA FRONT SIGNS

Invalid Input

Ekstra standskilt. Blå farve m/hvit tekst 100 mm x 20 mm.

Extra front sign. Colour blue with white text 100 mm x 20 mm

NOK 300,-

Bestillinger som kommer inn etter den oppsatte frist vil bli belastet med 25% påslag på gjeldende priser.

Bestillinger som kommer inn senere enn 48 timer før åpning blir belastet med 50% påslag og vil bli tatt i den rekkefølge de kommer uten garanti for å bli utført før åpningen.

25% MVA vil bli beregnet for alle tjenester.

Orders received later than the stipulated final date will be charged an additional 25%.

An extra charge of 50% will be added to orders received within 48 hours prior to opening without any guarantee that the orders will be completed before the opening.

25% VAT is not included.

BESTILLING AV PARKERING/ORDER FOR PARKING SPACE

Invalid Input

Parkeringsavgiften er kr. 300,-
Parkeringskort utleveres i messens informasjons-skranke.

Betingelser

Parkeringskort gjelder kun i utstillingstiden. Parkeringskortet, beviset for tildelt plass, skal alltid være festet på innsiden av frontruten. Vi ber utstillerne være oppmerksom på at det ikke må parkeres i gater eller andre steder hvor trafikkpolitiet har forbudt kjøring.

Arrangøren forbeholder seg retten til å redusere antall bestilte parkeringsplasser hvis parkeringskapasiteten overskrides.

Parking fee NOK 300,-
Parking permits will be delivered at the exhibition information counter.

Conditions

Parking fee covers parking during the period of the exhibition only. The parking card, which is your receipt for parking space, should always be visible on the inside of the windscreen. We request exhibitors to respect “no parking”-signs in streets and other places where parking is forbidden by the police.

The organizer has the right to limit the number of parking spaces if the parking capacity has exceeded.

BESTILLING AV NAVNEKORT/ ORDER FOR NAMETAGS

Invalid Input

I forbindelse med produksjon av navnekort til utstillere, må dette skjemaet fylles ut med navn på alle som skal stå på standen. Hvis det er flere firma, husk å oppgi utstillere med rett firmanavn. Ett navn pr. linje.

På bakgrunn av nødvendig trykketid, ber vi om at skjemaet returneres innen fristen 1. februar 2022.

Due to production of nametags for the exhibitors, please write the name of everyone on the stand. If there are several companies, remember to give the exhibitor the right company name. One name per line.

We kindly ask you to return this form within deadline, February 1st 2022, due to printing time.

 

LAST NED INVITASJONSKORT/DOWNLOAD INVITATION CARDS

Last ned og skriv ut ønsket antall invitasjoner.

For hvert invitasjonskort som blir brukt belastes utstiller med kr. 50,-

Download and print the desired number of invitations.

For each invitation card that is used, the exhibitor is charged NOK. 50,-

LISTE OVER MEDUTSTILLERE/LIST OF CO-EXHIBITOR´S

For å kunne yte best mulig service overfor publikum på LofotFishing 2022 ønsker vi å ha oversikt over de leverandører, produsenter eller forhandlere som er representert på Deres stand.

Vi ber Dem vennligst sette opp disse firmaene i feltene nedenfor.

To offer optimal service to the visitors of LofotFishing 2022 we would like to have a list of suppliers, manufacturers or distributors represented on your stand.

You are therefore kindly requested to list such companies, if any, in the fields below.

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

BRANNTEKNISKE RETNINGSLIJER/FIRE PROTECTIONS

 1. LofotFising 2022 er anmeldt brannsjefen i Svolvær.
 2. Lett antennelige stoffer skal impregneres. Det er en ansvarshavende for impregneringen.
 3. Røyking forbudt i utstillingshallene. Arrangøren har vakter som har ettersyn med dette.
 4. Alle utganger/nødutganger er tilgjengelige, med markeringslys. Utgangene kan åpnes uten bruk av nøkkel.
 5. Bruk av propan i forbindelse med varmeforsøk skal anmeldes brannvesenet.  Begrenset lagring er 5 kg pr. hall men tillates ikke brukt i plasthaller.
 6. Sveising er ikke tillatt ved innendørs demonstrasjon (henvises til utestand)  Standen skal ha håndslokkeutstyr.
 7. Tomembalasje må ikke lagres i hallene. Avfall skal kastes i godkente avfallsdunker
 8. Brannvesenets adkomst må ikke hindres. Brannkummer, hydranter osv. må ikke tildekkes.
 9. Brannvakter med tydelig armbind er på messeområdet i  samråd med brannvesenet. Vakter skal påse at de gitte bestemmelsene overholdes.

Vågan Brannvesen

Hans Bjørnstad Leder Brannforebyggende avd.

 1. The Chief Officer in Svolvær is officially notified of the holding of the exhibition.
 2. Easily inflammable fabrics must be impregnated. Someone is appointed responsible for the impregnation.
 3. All exhibition halls are no smoking areas. The organizer will assign personell to enforce this. Fire fighting equipment is available around the exhibition area
 4. Access is secured to all exits/emergency Exits. All exits are marked and can be opened without keys.
 5. All use of propane must be reported to the Fire department. A maximum of 5 kg is allowed stored in each hall. Any use of propane is prohibited in polyethylene halls.
 6. Indoor demonstrations involving welding are not permitted. If use in the outdoor area, the stand in question must be equipped with a extinguisher.
 7. Storage of empty cartons etc. is not permitted in the halls. Waste must be disposed off in approved garbage cans.
 8. The fire brigade must be secured access at all times. Fire hydrants etc. must not be covered.
 9. Fire inspectors carrying arm-bands will check the exhibition area in agreement with the fire department. The fire inspectors are authorized to enforce these regulations

Vågan Brannvesen

Hans Bjørnstad
Leder Brannforebyggende avd.

Invalid Input

REGLEMENT

 1. Ingen utstiller blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger i utfylt og undertegnet stand. Påmeldingen er bindende, og utstilleren hefter for den totale standleie hvis kansellering skulle ønskes og blir akseptert. Klarer arrangøren å disponere det kansellerte arealet til annen utstiller for samme pris, vil utstilleren normalt bli godskrevet for det derved oppnådde beløp. Registreringsavgiften vil ikke bli refundert. Dersom kansellering skjer etter 1. februar, vil utstiller bli belastet hele beløpet (standleie samt registreringsavgift)

 2. ÅPEN STAND er stand som ønskes bygget av utstiller selv i sin helhet. Standen leveres med fire åpne sider og plasseres normalt i frittliggende blokk. Standen blir ikke forsynt med vegger eller frontbrett fra arrangøren, men utstiller må alikevel være beredt på at nabostands setter opp vegger. Arrangementskisse må godkjennes på forhånd. Minimumsarealet er 100 m2 for disse stands. VEGG-STAND blir bygget med standard side og bakvegger med frontbrett 25 cm. Dette er obligatorisk og inkludert i standleien. Minimumsarealet er 6 m2 for disse stands.

 3. Påmelding snarest. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt redusere påmeldt areal hvis utstillingen skulle bli fulltegnet før fristens utløp. Plass anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige varegrupper. Arrangøren har anledning til, uten å angi grunn - å forkaste påmeldinger, refusere utstillingsgjenstander og justere, eventuelt redusere det areal det er søkt om. Arrangøren har den endelige avgjørelse m.h.t. fordeling av plassene.

 4. Plassavgifter beregnes etter følgende satser ekskl. MVA: Standleie - innendørs: kr. 1.600,- pr. m2 • Standleie - utendørs: kr. 800,- pr. m2 • Registreringsavgift: kr. 3.000,- pr. utstiller

 5. Betalingsbetingelser: 40% av standleien betales innen 1. desember 2021. Restbeløpet betales innen 1. februar 2022.

 6. Ved unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan dette medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved eventuell kansellering (se §1).

 7. Fremleie av utstillingsplass er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer som har betalt, kan delta på utstillingen.

 8. Bare produkter som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander må ikke fjernes fra standen i utstillingstiden uten utstillingsledelsens skriftlige samtykke.

 9. §9 Ordreopptak og kontraktsluttninger er tillatt.

 10. Plakater o.l. kan ikke settes opp på utstillingsområdet uten etter spesiell tillatelse fra utstillingsledelsen. Vareprøver og reklamematriell må kun deles ut fra egen stand.

 11. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av film, lydbånd o.l. må påmeldes og godkjennes av arrangøren. Bruk av stemmeforsterkere er forbudt.

 12. Overskrider belastningen av varer og utstyr 300 kg./m2, , må dette anføres på påmeldingsskjemaet. Utstillere må dekke utgifter til nødvendige fundamenteringer eller forsterkninger. P.g.a bygningstekniske forhold i hallene forbeholder arrangøren seg retten til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander.

 13. Utstilleren er ansvarlig for alt leid utstyr og er erstatningspliktig for skader han påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Utstilleren må nøye følge arrangørens og myndighetenes direktiver og anvisninger og godta de endringer og omplasseringer som arrangøren til enhver tid finner nødvendig.

 14. Arrangøren besørger vakthold fra monteringstidens start til demonteringens slutt, men påtar seg intet ansvar for de utstilte varer , utstyr og tredje persons eiendeler. Utstilleren må selv dekke alle nødvendige forsikringer.

 15. Dersom utstillingen, etter påbud fra myndighetene eller av andre tvingende årsaker (force majeure), må avlyses, kan ikke utstillingens arrangør gjøres ansvarlig m.h.t. utgifter, forpliktelser eller tap som utstilleren måtte pådra seg i denne forbindelse.

 16. Utstilleren må selv sørge for all transport, motering, demontering, pakking og bortkjøring av sine varer og sitt dekorasjonsmatriell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn og standens nummer.

 17. Arrangøren besørger renhold av innendørs og utendørs publikumspassasjer og vanlig renhold av stands. Ekstra rengjøring må bestilles spesielt og utføres etter regning.

 18. Detaljerte tekniske bestemmelser vil bli sendt ut etter påmeldingsfristens utløp. Utstilleren er bundet til å følge disse.

 19. Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos utstilleren må være innbetalt før utstillngen åpner.

 20. Når utstillingen er demontert, skal standen leveres tilbake fri for dekorasjoner, fundamenter o.l. I tilfelle forsømmelse, forbeholder arrangøren seg rett til å foreta nødvendig opprydningsarbeid for utstillerens regning.

 21. Arrangøren har intet økonomisk ansvar for tjenester og arbeid utført av messens leverandør.

 22. Enhver påmelding er bundet av dette reglement uansett om det er tatt forbehold av noe slag.

Olufsen Media AS

Logg inn